Familia: Química.

Nome ciclo: Operacións de Laboratorio.

Grao:  Medio.

 

Qué se aprende a facer?
Preparar mostras e realizar ensaios físicos, análises químicas e probas microbiolóxicas, seguindo procedementos e métodos analíticos establecidos e respectando as normas de seguridade e ambientais prescritas.

 

Onde se realiza o traballo?
Control de calidade, tanto de materias primas como de produtos intermedios e finais.

 

En qué postos de traballo?

  • Auxiliar, operador o técnico de laboratorios de química, industrias químicas, industrias alimentarias, sector medioambiental, industria transformadora, industria farmacéutica, materias primas e produto acabado, control e recepción de materias, centros de formación e investigación, control de calidade de materiais, metalurxia e galvanotecnia, ensaios de produtos de fabricación mecánica e microbioloxía alimentaria, medioambiental, farmacéutica e de augas.
  • Operador de mantemento de servizos auxiliares, equipamento e almacén.
  • Mostreador e ensaios de campo.


 

Cales son os módulos deste ciclo?

Módulos

Horas

Química aplicada

240

Mostraxe e operacións  unitarias de laboratorio

213

Probas fisioquímicas

187

Almacenamento e distribución no laboratorio

80

Seguridade e organización no laboratorio

133

Formación e orientación laboral

107

Principios de mantemento electromecánico

105

Servicios auxiliares no laboratorio

70

Técnicas básicas de microbioloxía e bioquímica

123

Operacións de análise química

156

Ensaios de materiais

123

Empresa e iniciativa emprendedora

53

Formación en centros de traballo

410

Que título se obtén?
Técnico en laboratorio.

 

A qué outros estudos se pode acceder?
Acceso directo ao bacharelato e a calquera outro ciclo formativo de grao medio e, mediante proba, aos ciclos de grao superior.

 

Cales son as saídas profesionais?

 

Este profesional exerce a súa actividade en empresas e laboratorios de distintos sectores, onde sexa preciso realizar ensaios físicos, fisicoquímicos, químicos e microbiolóxicos, e manter operativos os equipos e instalacións auxiliares orientados ao control de calidade.

 

 

 

Nome ciclo: 

 Laboratorio de análise e de control de calidade.

Grao:  Superior.

Horas:  2000.

 

Qué se aprende a facer?
Organizar e coordinar as actividades de laboratorio e o plan de mostraxe, realizando todo tipo de ensaios e análises sobre materias e produtos en proceso e acabados, orientados á investigación e ao control de calidade, así como interpretar os resultados obtidos, actuando baixo normas de boas prácticas no laboratorio.

 

 

Onde se realiza otraballo?
En empresas ou laboratorios de distintos sectores onde cumpra realizar ensaios físicos e fisicoquímicos, e análises químicas e instrumentais en materias e en produtos orientados ao control de calidade e á investigación, así como naqueles en que sexa preciso realizar probas microbiolóxicas e biotecnolóxicas en áreas ambientais ou de alimentación, entre outras.

 

En qué  postos de traballo?
Analista de laboratorios de titularidade pública ou privada, analista de laboratorio químico, analista de laboratorio microbiolóxico, analista de laboratorio de materiais, analista de laboratorio de industrias agroalimentarias, analista de laboratorio de industrias transformadoras, analista de centros de formación, investigación e desenvolvemento, analista microbiolóxico/a de industrias alimentarias, empresas ambientais e industrias biotecnolóxicas, analista microbiolóxico/a de augas potables e residuais, analistas de control microbiolóxico da industria farmacéutica, analista de materias primas e acabamentos, técnico/a de laboratorio de química industrial, técnico/a en control de calidade en industrias de manufacturas diversas, técnico/a de ensaios de produtos de fabricación mecánica, técnico/a de ensaios de materiais de construción.

 

 

Cales son os módulos deste ciclo?

 

Módulos

Horas

Análise instrumental

226

Análises químicas

320

Calidade e seguridade no laboratorio

123

Empresa e iniciativa emprendedora

53

Ensaios biotecnolóxicos

105

Ensaios fisicoquímicos

160

Ensaios físicos

123

Ensaios microbiolóxicos

160

Formación e orientación laboral

107

Formación en centros de traballo

384

Mostraxe e preparación da mostra

213

Proxecto de laboratorio de análise e de control de calidade

26

 

Que título se obtén?
Técnico superior en laboratorio de análise e de control de calidade.

 

A qué outros estudos se pode acceder?
Acceso directo aos estudos universitarios de grao e a outro ciclo formativo de grao superior.

Cales son as saídas profesionais ?

Este profesional exerce a súa actividade en empresas e laboratorios de distintos sectores, onde sexa preciso realizar ensaios físicos, fisicoquímicos, químicos e microbiolóxicos, e manter operativos os equipos e instalacións auxiliares orientados ao control de calidade.

 

 

SOCIAL-MEDIA

Síguenos en Facebook canal Youtube Instagram