FP - DUAL

INFÓRMATE

Ciclos formativos:

oferta formativa cifp A Carballeira

 

 

 

Módulos profesionais que constituien os diferentes ciclos formativos:

C.S. DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS MULTIPLATAFORMA

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

Sistemas informáticos

Bases de datos

Programación

Contornos de desenvolvemento

Acceso a datos

Desenvolvemento de  interfaces

Programación multimedia e dispositivos móbiles

Programación de servizos e procesos

Sistemas de xestión empresarial

Formación e Orientación Laboral

Empresa e Iniciativa emprendedora

 

C.S. DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

Sistemas informáticos

Bases de datos

Programación

Contornos de desenvolvemento

Desenvolvemento web en contorno cliente        

Desenvolvemento web en contorno servidor    

Despregamento de aplicacións web                  

Deseño de interfaces web                                

Formación e Orientación Laboral

Empresa e Iniciativa emprendedora

 

C.S. ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN REDE

Implantación de sistemas operativos

Planificación e administración de redes

Xestión de bases de datos

Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información

Fundamentos de Hardware

Administración de sistemas operativos                              

Servizos de rede e internet.                                               

Implantación de aplicacións web.                                    

Administración de sistemas xestores de bases de datos     

Seguridade e alta dispoñibilidade                                        

Formación e Orientación Laboral

Empresa e Iniciativa emprendedora

 

 

C.S. DIETÉTICA

Organización e Xestión da área de traballo asignada na unidade/gabinete de Dietética 

Fisiopatoloxía Aplicada á Dietética

Alimentación Equilibrada  

Control Alimentario

Dietoterapia

Educación Sanitaria e Promoción da Saúde

Microbioloxía e Hixiene dos Alimentos

Proxecto Integrado

Formación e Orientación Laboral

Relacións no contorno de traballo

 

C.S. SAÚDE AMBIENTAL

Organización e Xestión da unidade de Saúde Ambiental

Contaminación e Ruídos    

Productos Químicos e Vectores de Interese

Augas de Uso e Consumo    

Residuos Sólidos

Educación Sanitaria e Promoción da Saúde

Control e Vixilancia

Proxecto Integrado

Formación e Orientación Laboral

 

C.S. LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Organización e Xestión da área de traballo asignada na unidadde/gabinete de Laboratorio de diagnóstico clínico

Recollida, preparación e conservación mostras biolóxicas humanas

Fundamentos e Técnicas de Análises Hematolóxicas e Citolóxicas

Fundqmentos e Técnicas de Análises Bioquímicas

Fundamentos e Técicas de Análises Microbiolóxicas

Proxecto Integrado

Formación e Orientación Laboral

 

SOCIAL-MEDIA

Síguenos en Facebook canal Youtube Instagram